ประเภทสมาชิก

 • ประเภท A – สมาชิกกิตติมศักดิ์ (บุคคลที่ได้รับเชิญ)
 • ประเภท B – สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา องค์กร)
 • ประเภท BV – สมาชิกสามัญพิเศษ (สถานศึกษา องค์กร)
 • ประเภท C – สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป และผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต)
 • ประเภท CV – สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป และผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต)

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สิทธิ์การได้รับที่นั่ง VIP ในการชมการประกวด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น
  1.1 สมาชิกสามัญ (B) ไม่ได้รับสิทธิ์
  1.2 สมาชิกสามัญพิเศษ (BV) ได้รับสิทธิ์จำนวน 3 ที่นั่งต่อครั้ง
  1.3 สมาชิกวิสามัญ (C) ไม่ได้รับสิทธิ์
  1.4 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (CV) ได้รับสิทธิ์จำนวน 1 ที่นั่งต่อครั้ง

 2. ลดค่าลงทะเบียนการอบรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น (กรณีมีค่าสมัคร)
  2.1 สมาชิกสามัญ (B) ได้รับสิทธิ์ลด 50% ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนคน
  2.2 สมาชิกสามัญพิเศษ (BV) ฟรี 3 ท่าน/ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปลด 70%
  2.3 สมาชิกวิสามัญ (C) ได้รับสิทธิ์ลด 50% ต่อครั้ง
  2.4 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (CV) ฟรี จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปลด 70%

 3. เข็มกลัดสมาคมฯ หรือ เข็มกลัด TWMC หรือ AMBC
  3.1 สมาชิกสามัญ (B) ได้รับจำนวน 1 อัน
  3.2 สมาชิกสามัญ (BV) ได้รับจำนวน 6 อัน
  3.3 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (CV) ได้รับจำนวน 2 อัน

 4. ประเภทสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต
  4.1 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป)
  4.2 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป)

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสมาคมแล้ว
 3. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือการประชุมตามที่สมาคมจัดขึ้น
 4. สโมสร สมาคม หรือสถานศึกษา (ตามข้อ 8.1 ในข้อบังคับ) มีสิทธิส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม โดยมีนายกสโมสร นายกสมาคม หัวหน้าสถานศึกษานั้น ๆ หรือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามรับรอง
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ สโมรสร / องค์กร ละ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่ได้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันลงมติ
 6. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน บัญชี เกี่ยวกับการเงินของสมาคมและทะเบียนสมาชิกจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
 7. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 10. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 11. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 12. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

*สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้
*สิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้เป็นไปตามประกาศสมาคมล่าสุด

 

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (A บุคคลที่ได้รับเชิญ)
  - ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 2. สมาชิกสามัญ (B สถานศึกษา องค์กร)
  - ค่าสมาชิกถาวร 2,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว)

 3. สมาชิกสามัญพิเศษ (BV สถานศึกษา องค์กร)
  - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ชำระคราวเดียว) 5,000 บาท
  - ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 3,000 บาท

 4. สมาชิกวิสามัญ (C บุคคล)
  - ค่าสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว)

 5. สมาชิกวิสามัญพิเศษ (CV บุคคล)
  - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ชำระคราวเดียว) 3,000 บาท
  - ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 1,000 บาท

 ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต