วงโยธวาทิต

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์
นายกสมาคม

 
 

วงโยธวาทิต

นายพัลลภ จีบสุวรรณ์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรม

วงโยธวาทิต

นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
อุปนายก ฝ่ายการศึกษา

วงโยธวาทิต

นายกฤษฎา กองสวรรค์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานภาค

วงโยธวาทิต

นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

วงโยธวาทิต

นายเอกรัตน์ ลับโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วงโยธวาทิต

จ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลาง

วงโยธวาทิต

นายธีรพงษ์ โสมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม

วงโยธวาทิต

นายชนินทร์ เชื้อสอน
เลขาธิการ

วงโยธวาทิต

นายกฤตย์พงศ์ ตุละ
โฆษกสมาคม

วงโยธวาทิต

นางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา
เหรัญญิก และ วิเทศสัมพันธ์

วงโยธวาทิต

ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาญจนสูตร
นายทะเบียน

วงโยธวาทิต

นางสาวนัทธมน ชำปฏิ
ประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

วงโยธวาทิต

นายศักดิ์สิทธิ์ จำปาโพธิ์
ปฏิคม

วงโยธวาทิต

ร้อยตรี รัฐพล บูรณะกุล
กรรมการตรวจสอบภายใน

วงโยธวาทิต

นายสามารถ ศรีวิทยะ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย