คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

วงโยธวาทิต

นายณัฐวัฒน์ สิทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

นายศรัณย์ ศรีมะเริง
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

นายศราวุธ สุขุมาลินท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

นายศรายุทธ พุทธศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

นายบัณณพัฒน์ ตั้งไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา

วงโยธวาทิต

นายวิษณุ โห้ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา