รายชื่อวงโยธวาทิตและบุคคลตัวแทนประเทศไทย

Thailand Marching Band Representative
* การสนับสนุนคิดในส่วนของการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น


  • ทั้งหมด
  • วงโยธวาทิตทีมชาติไทย
  • วงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย
  • ตัวแทนประเทศไทย (บุคคล)

วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


วงโยธวาทิตทีมชาติไทย
ปี ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รับรองจาก เลขที่หนังสือแต่งตั้ง /
ดาวน์โหลดหนังสือ
รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม
จัดโดย สถานที่จัด ประเภท วันที่เข้าร่วม การสนับสนุน
วงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย
ปี ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รับรองจาก เลขที่หนังสือแต่งตั้ง /
ดาวน์โหลดหนังสือ
รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม
จัดโดย สถานที่จัด ประเภท วันที่เข้าร่วม การสนับสนุน
2567 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา TWMC สวยท. ปท. 67-1 Daegu Metropolitan แทกู, เกาหลีใต้ โชว์ 10-13 พฤษภาคม 2567 50%
2566 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี TWMC สวยท. ปท. 66-2 Yeosu City ยอซู, เกาหลีใต้ โชว์ 3-8 ตุลาคม 2566 50%
2566 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา TWMC สวยท. ปท. 66-1 Jeju Special Self-Gov. เจจู, เกาหลีใต้ ประกวด 6-16 สิงหาคม 2566 40%
2565 โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรี TWMC สวยท. ปท. 65-2 Daegu Metropolitan แทกู, เกาหลีใต้ โชว์ 8-11 สิงหาคม 2565 100%
2565 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา TWMC สวยท. ปท. 65-1 Russia Government มอสโก, รัสเซีย โชว์ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2565 60%
2562 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี TWMC สวยท. ปท. 62-1 Macau Government มาเก๊า, จีน โชว์ 21-26 พฤศจิกายน 2562 100%
ตัวแทนประเทศไทย (บุคคล)
ปี ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด รับรองจาก เลขที่หนังสือแต่งตั้ง /
ดาวน์โหลดหนังสือ
รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม
จัดโดย สถานที่จัด ประเภท วันที่เข้าร่วม การสนับสนุน
2566 นายภูมิพัฒน์ วิญญาไชย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา TWMC สวยท. ปท.บค. 66-1 Jember District เจมเบอ, อินโดนีเซีย ประกวด 22-25 กันยายน 2566 50%
2566 นายเศรษฐพงศ์ วิชาวงค์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา BCT สวยท. ปท.บค. 66-2 Jember District เจมเบอ, อินโดนีเซีย ประกวด 22-25 กันยายน 2566 50%