วงโยธวาทิต

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวงโยธวาทิตในประเทศไทย นำโดย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ ใช้ชื่อว่า Thai Marching Band (ไทยมาร์ชชิ่งแบนด์) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2546 เริ่มแรกของการจัดตั้งสมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวงโยธวาทิต อาทิ การจัดการอบรมวงโยธวาทิต การจัดทำ Website เผยแพร่ความรู้ด้านวงโยธวาทิต การช่วยเหลือวงโยธวาทิตในประเทศไทย เช่น การจัดหาผู้ให้การสนับสนุน และรับบริจาคเครื่องดนตรีไปบริจาคยังโรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ดนตรี การเชิญผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตไปให้ความรู้ทางด้านดนตรีกับโรงเรียนต่างๆ ฯลฯ

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มมองแนวคิดการจัดการประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติขึ้นเพื่อดึงวงโยธวาทิตจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย เพื่อที่วงโยธวาทิตในประเทศไทยจะได้มีเวทีการประกวดระดับนานาชาติโดยไม่ต้องลงทุนไปต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่ม Thai Marching Band จึงได้จัดการประกวดที่เป็นระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า Thailand International Marching Band Competition (TIMBC) และได้จัดการประกวดเรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 เข้าสู่ปีที่ 5 จึงได้เปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อว่า การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย หรือ Thailand World Music Championships (TWMC)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาการประกวดวงโยธวาทิต และกิจกรรมวงโยธวาทิตของประเทศไทยให้มีศักยภาพ โดยแรกเริ่มได้ใช้ชื่อ สมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบนด์ และ สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสำนักงานประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวม 5 สำนักงานได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานในแต่ละภูมิภาคดูแลประสานงาน และจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รัฐบาลไทยได้รับการรับรองให้เป็น สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยมี นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

ปัจจุบันสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประกวดและทำกิจกรรมด้านวงโยธวาทิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศไทย เช่น การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย หรือ Band Competition of Thailand (BCT) นอกจากนี้สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ยังได้เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Marching Band Confederation (AMBC) และ องค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO) ทำให้การจัดการประกวดวงโยธวาทิตหรือทุกกิจกรรมของสมาคมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก