สมาชิกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

The Marching Band Association of Thailand Memebers


  • ทั้งหมด
  • A - สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • B - สมาชิกสามัญ
  • BV - สมาชิกสามัญพิเศษ
  • C - สมาชิกวิสามัญ
  • CV - สมาชิกวิสามัญพิเศษ
A - สมาชิกกิตติมศักดิ์
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
B - สมาชิกสามัญ
  ลำดับ   ชื่อสถานศึกษา / องค์กร จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
     1   โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา B-00001 0923259xxx 25 กันยายน 2565 สมาชิกถาวร
     2   โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา B-00002 0898655xxx 25 กันยายน 2565 สมาชิกถาวร
     3   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา B-00003 0879599xxx 25 กันยายน 2565 สมาชิกถาวร
     4   โรงเรียนประชามงคง กาญจนบุรี B-00004 0969049xxx 25 มิถุนายน 2565 สมาชิกถาวร
     5   โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี B-00005 xxx 25 มิถุนายน 2565 สมาชิกถาวร
     5   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี B-00006 xxx 1 มีนาคม 2566 สมาชิกถาวร
BV - สมาชิกสามัญพิเศษ
  ลำดับ   ชื่อสถานศึกษา / องค์กร จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
C - สมาชิกวิสามัญ
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
     1   นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย กรุงเทพมหานคร C-00001 0826836xxx 22 เมษายน 2563 สมาชิกตลอดชีพ
     2   นายธนกร วาจะเสน ราชบุรี C00002 0985128xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     3   นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัย ลำพูน C-00003 0857166xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     4   นายธีรพงศ์ พุทธขาว ขอนแก่น C-00004 0885701xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     5   นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ กรุงเทพมหานคร C-00005 0802573xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     6   นายเกริกพล ยอดโยธี นครราชสีมา C-00006 0981053xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     7   นายซอบีรี อาลี สตูล C-00007 0876309xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     8   นายอุทัย อำพะวัน สงขลา C-00008 0986869xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     9   นายวิษณุ คำไพเราะ กาฬสินธุ์ C-00009 0952282xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     10   นายยงยุทธ วรรณสาธพ กรุงเทพมหานคร C-00010 0817938xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     11   นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี กรุงเทพมหานคร C-00011 0933614xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     12   นายซามูเอล นุ่นทอง พังงา C-00012 0816090xxx 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     13   นายป้อมเพชร สุวรรณจันทร์ฉาย นครนายก C-00013 0853954xxx 21 มิถุนายน 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     14   นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ เพชรบูรณ์ C-00014 0858229xxx 21 มิถุนายน 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     15   นายนริศ จีรบวร กรุงเทพมหานคร C-00015 0811987xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     16   นายศุภวัฒน์ เดือนทอง กำแพงเพชร C-00016 0990703xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     17   นายไพรวัลย์ เจริญผล สระบุรี C-00017 0867991xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     18   นายศรายุทธ พรหมพันธุ์ ภูเก็ต C-00018 0842953xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     19   นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ตรัง C-00019 0869653xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     20   นายคณาพงษ์ เจริญสุข ชุมพร C-00020 0884506xxx 30 กรกฎาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
     21   นายชินกร โสมภา เพชรบูรณ์ C-00021 0902483xxx 18 สิงหาคม 2564 สมาชิกตลอดชีพ
CV - สมาชิกวิสามัญพิเศษ
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ