ความทั่วไป

ข้อบังคับกองทุน คือกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนถือปฏิบัติ โดยข้อบังคับกองทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางปฏิบัติของนายทะเบียน ทั้งนี้ข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฏหมายจะต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต สมาชิกสามารถขอดูข้อบังคับกองทุนได้ โดยข้อบังคับนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างกองทุนกับสมาชิก คณะกรรมการควรนำไปเผยแพร่ในช่องทางที่สมาชิกทุกคนเข้าถึงได้สะดวก

 
วัตถุประสงค์กองทุน เพื่อ
 1. เพื่อช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตในกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง และขาดสวัสดิการในการดูแลหรือไม่เพียงพอ
 2. เพื่อช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตในกรณีมีปัญหาร้ายแรง ตามเหตุอันสมควร
 3. เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินให้กับสมาชิก ตามเหตุอันสมควร
 
การพิจารณา
 1. ให้อำนาจนายกสมาคมฯ ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาจำนวน 9 ท่าน
 2. ในการพิจารณาการสนับสนุนต้องมีเสียงพิจารณาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
 3. คณะกรรมการพิจารณาสามารถเรียกผู้ขอรับเงินสนับสนุนในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอเอกสารใดๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
 4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแล้วต้องส่งเรื่องให้กับนายกสมาคมฯ ลงนามเพื่อรับทราบทุกครั้ง
 
ผู้ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
 1. ต้องเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ และวิสามัญพิเศษเท่านั้น โดยขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ แล้ว และยังคงสภาพสมาชิก
 2. ต้องเป็นผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตที่ได้รับการลงทะเบียนในทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตแล้ว
 3. ต้องยังคงประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตอยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุน
 4. ต้องมิใช่ข้าราชการหรือครูเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและมีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตามเหตุอันสมควรที่คณะกรรมการพิจารณา
 5. หากไม่ตรงคุณสมบัติตามข้อ 1, 2, 3, จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน
 
การเงิน
 1. เงินกองทุนให้นำฝากไว้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 111-3943-761 ประเภทบัญชี เดินสะพัด ชื่อบัญชี สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
 2. คณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ต้องลงชื่ออนุมัติในการจ่ายเช็คให้กับผู้รับเงินสนับสนุน แล้วให้นายกสมาคมฯ ลงนามเพื่อรับทราบทุกครั้ง
 3. เมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ และนายกสมาคมฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้เหรัญญิกเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเช็คและลงนามบนเช็คสั่งจ่ายทุกครั้ง
 4. การมอบเงินสนับสนุน ต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คเท่านั้น ห้ามมิให้โอนเงินหรือถอนเป็นเงินสดมอบให้กับผู้รับการสนับสนุน
 5. ต้องเปิดเผยบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นประจำทุกปีต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 
การบริจาค
 1. กองทุนฯ ต้องออกใบเสร็จตามจำนวนจริงให้กับผู้บริจาคทุกครั้ง
 2. สมาคมฯ ต้องออกเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริจาคทุกครั้ง
 3. เงินบริจาคต้องนำฝากในบัญชีกองทุนฯ เท่านั้น ห้ามมิให้โยกย้าย หรือนำฝากในบัญชีใดบัญชีหนึ่งก่อน
 4. ให้เปิดเผยรายละเอียดการบริจาคทุกครั้งกับคณะกรรมการสมาคมฯ
 
การท้วงติง
 1. ให้สมาชิก ยื่นเรื่องกับเลขาธิการกองทุนในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนหรือรายการสนับสนุนต่างๆ
 2. เมื่อมีการท้วงติง คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือต่อสาธารณชน
 3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในการยกเลิกการสนับสนุน ในกรณีที่มีการท้วงติง หรือยังคงการพิจารณาดังเดิมได้

 

บริจาคเงินเข้ากองทุนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 111-3943-761
ประเภทบัญชี เดินสะพัด
ชื่อบัญชี สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

*โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับทีมงานทุกครั้ง

 ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือ เรื่องอื่น ๆ สามารถสอบถามทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

วงโยธวาทิต           วงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต