วงโยธวาทิต

ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
ประธานคณะกรรมการ

วงโยธวาทิต

นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
เลขาธิการ

วงโยธวาทิต

นายศรายุทธ พุทธศรี
กรรมการ

วงโยธวาทิต

จ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
กรรมการ

วงโยธวาทิต

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
กรรมการ

วงโยธวาทิต

นายศรัณย์ ศรีมะเริง
กรรมการ

วงโยธวาทิต

นายศราวุธ สุขุมาลินท์
กรรมการ

วงโยธวาทิต

นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
กรรมการ

วงโยธวาทิต

ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
กรรมการ